Mäta arbete, effekt och flödeshastighet - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Mäta arbete, effekt och flödeshastighet

Compressed Air Wiki Basic Theory Physics of Air Compressors

När du har lärt dig grunderna i fysiken här kanske du vill veta mer om de fysikaliska enheter som används för att mäta olika aspekter av materia. Det kan vara till stor hjälp när du hanterar tryckluft. I den här artikeln förklarar vi grunderna inom mätning av arbete, effekt och flödeshastighet.

Vad är mekaniskt arbete och hur mäter vi det?

mätinstrument
Mekaniskt arbete kan definieras som produkten av en kraft och den sträcka över vilket kraften påverkar en kropp. Precis som för värme så är arbete energi som överförs från en kropp till en annan. Skillnaden är att det handlar om kraft i stället för temperatur. Ett exempel är kompression av gas i en cylinder med hjälp av en rörlig kolv. Kompressionen sker som ett resultat av att en kraft förflyttar kolven. Samtidigt överförs energi från kolven till den inneslutna gasen.Denna energiöverföring är arbete i termodynamisk mening. Arbetet kan ge olika resultat, exempelvis ändring av lägesenergi, rörelseenergi eller värmeenergi. Det mekaniska arbete som hör samman med volymförändringen hos en gas eller gasblandning är en av de viktigaste processerna inom termodynamiken. SI-enheten för arbete är Joule: 1 J = 1 Nm = 1 Ws.

Vad är effekt och hur mäter vi det?

Effekt är utfört arbete per tidsenhet. Det är ett mått på hur snabbt arbete kan utföras.SI-enheten för effekt är Watt: 1 W = 1 J/s. Effekten eller energiflödet till exempelvis en drivaxel till en kompressor är numeriskt lika med den värme som avgår från systemet plus den värme som tillförs den komprimerade gasen.

Vad är volymflöde och hur mäter vid det?

Mätning av fri avgiven luftmängd (FAD), formel
Volymflödet är den luftvolym som flödar genom tryckluftssystemet vid varje tidsenhet. Det kan beräknas som produkten av flödets tvärsnittsarea och den genomsnittliga flödeshastigheten. SI-enheten för volymflöde är m3/s. Oftast används dock enheten liter per sekund (l/s) när man talar om en kompressors volymflödet. Detta volymflöde kallas för kompressorns kapacitet och anges antingen som normalliter/sekund (Nl/s) eller som fri avgiven luftmängd (l/s). Med enheten normalliter per sekund (Nl/s) räknas luftflödet om till ”normaltillståndet”, det vill säga 1,013 bar(a) och 0 °C. Enheten Nl/s används främst då man vill specificera ett massflöde.Vid fri avgiven luftmängd (FAD) räknas kompressorns avgivna luftmängd om till ett standardiserat insugningstillstånd (insugningstryck 1 bar(a) och insugningstemperatur 20 °C). Sambandet mellan de båda volymflödena är (observera att den förenklade formeln ovan inte tar hänsyn till luftfuktighet).

Vad är fri avgiven luftmängd?

FAD eller fri avgiven luftmängd. Vi förklarar termen med hjälp av ett exempel. Vad betyder FAD = 39 l/s för en kompressor som arbetar vid 13 bar? Hur lång tid tar det att fylla en tank på 390 liter vid ett tryck på 13 bar? För att beräkna detta måste vi gå tillbaka till insugningsförhållandena. Som är 1 bar.När vi börjar med ett tomt kärl finns det efter 1 sekund 39 liter i kärlet vid 1 bar. Efter 10 sekunder är trycket inuti kärlet 1 bar. Efter 20 sekunder är trycket 2 bar. Så efter 130 sekunder är kärlet fyllt vid 13 bar. Därefter har vi skillnaden mellan referensförhållanden och normala förhållanden. Referensförhållanden kännetecknas av 1 bar, 20 °C och 0 % relativ luftfuktighet (RH). Normala förhållanden kännetecknas av 1 atm = 1,01325 bar, 0 °C, 0 % RH. Nästa definition är specifikt energibehov, vilket motsvarar den mängd energi som krävs för att leverera 1 liter FAD vid ett visst tryck.

Relaterade artiklar

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Mäta tryck, temperatur och värmekapacitet

För att du ska förstå hur tryckluft fungerar kan det vara bra med en grundläggande introduktion till fysiken. Vi definierar de olika fysikaliska enheterna för mätning av tryck, temperatur och värmekapacitet. Lär dig mer.