Materiens byggstenar och aggregationstillstånd. - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Materiens byggstenar och aggregationstillstånd.

Compressed Air Wiki Basic Theory Physics of Air Compressors

För att du ska förstå hur tryckluft fungerar kan det vara bra med en grundläggande introduktion till fysiken. Vi börjar med att gå igenom materiens byggstenar. I den andra delen får du lära dig mer om de fyra olika aggregationstillstånden.

Vad består materia av?

de olika aggregationstillstånden
All materia – oavsett om den är i gasform, flytande eller fast form – består av atomer. Atomer är därför de grundläggande byggstenarna i materian, även om de nästan alltid förekommer som en del av en molekyl. En molekyl är ett antal atomer grupperade tillsammans med andra atomer av samma eller en annan typ. Atomer består av en tät kärna bestående av protoner och neutroner omgivna av ett antal små, lätta och snabbt snurrande elektroner. Det finns andra byggstenar, men de är inte stabila. Alla dessa partiklar kännetecknas av fyra egenskaper:– deras elektriska laddning– deras vilomassa– deras rörelsemängd– deras magnetiska kraftAntalet protoner i kärnan är lika med atomens atomnummer. Summan av antalet protoner och antalet neutroner är ungefär lika med atomens totala massa, eftersom elektroner nästan inte tillför någon massa. Den här informationen finns i det periodiska systemet. Elektronskalet innehåller samma antal elektroner som det finns protoner i kärnan. Detta innebär att en atom i allmänhet är elektriskt neutral.Den danska fysikern Niels Bohr introducerade 1913 en modell för hur atomer är uppbyggda. Han påvisade att atomer endast kan förekomma i ett så kallat stationärt tillstånd med en bestämd energi. Om atomen övergår från ett energitillstånd till ett annat så emitteras ett strålningskvantum (en foton). Det är dessa olika övergångar som manifesteras i form av ljus med olika våglängder. I en spektrograf visar de sig som atomens spektrallinjer.

Vilka är materians fyra aggregationstillstånd?

Atomer som hålls samman av kemiska bindningar kallas molekyler. De är så små att 1 mm3 luft vid atmosfäriskt tryck innehåller cirka 2,55 x 1016 molekyler. All materia kan i princip existera i fyra olika aggregationstillstånd:
– fast form
– flytande form
– gasform
– plasma

I fast form är molekylerna tätt packade i ett gitter med starka bindningar. Vid alla temperaturer över den absoluta nollpunkten sker viss molekylrörelse, en vibration runt ett jämviktsläge som går snabbare när temperaturen stiger. När ett ämne i fast form värms upp så mycket att molekylernas rörelse inte kan hindras av gittret bryts de loss och ämnet smälter och omvandlas till vätska. Om vätskan värms upp ytterligare så bryts molekylernas bindningar upp helt och det flytande ämnet övergår i gasform, som expanderar i alla riktningar och blandas med andra gaser i rummet. När gasmolekylerna kyls ned förlorar de hastighet och binds till varandra igen, de kondenseras. Om istället gasmolekylerna hettas upp ytterligare bryts de ned till enskilda delpartiklar och bildar ett plasma av elektroner och atomkärnor.

Relaterad information

an illustration about compressed air in the atlas copco air wiki.

What is Compressed Air?

Compressed air is all around us, but what is it exactly? Let us introduce you to the world of compressed air and the basic workings of a compressor.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Mäta tryck, temperatur och värmekapacitet

För att du ska förstå hur tryckluft fungerar kan det vara bra med en grundläggande introduktion till fysiken. Vi definierar de olika fysikaliska enheterna för mätning av tryck, temperatur och värmekapacitet. Lär dig mer.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Mäta arbete, effekt och flödeshastighet

För att du ska förstå hur tryckluft fungerar kan det vara bra med en grundläggande introduktion till fysiken. Vi definierar de olika fysikaliska enheterna för mätning av arbete, effekt och flödeshastighet. Läs mer.