Styrsystem: Pålastning-avlastning-stopp - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Styrsystem: Pålastning-avlastning-stopp

Compressors Compressed Air Wiki Compressor Control and Data Monitoring Compressor Regulation and Control

Styrsystemen blir allt mer avancerade och den snabba utvecklingen medför en mängd nya lösningar. Reläsystem har ersatts av programmerbar utrustning (PLC). Den håller i sin tur på att bytas ut med produktanpassade system baserade på mikrodatorer. I de här artiklarna går vi igenom några styr- och övervakningssystem för de vanligaste typerna av kompressorer. I den här tar vi upp styrning enligt principen pålastning-avlastning-stopp.

Vad är styrning med pålastning-avlastning-stopp?

Pålast-avlast-stopp-principen
De vanligaste regleringsprinciperna för deplacementkompressorer är "producera luft"/"producera inte luft" (avlastningsstyrning). När det behövs luft skickas en signal till en magnetventil som styr kompressorns insugsventil till helt öppet läge. Ventilen är antingen helt öppen (pålastad) eller helt stängd (avlastad), det finns inget mellanläge. Vid traditionell styrning, som nu är vanlig i mindre kompressorer, används en tryckomkopplare i tryckluftssystemet som har två valbara värden: en för minimitrycket (= pålastad) och en för maxtrycket (avlastad).Kompressorn arbetar sedan inom börvärdesgränserna, till exempel inom ett intervall på 0,5 bar. Om luftbehovet är mycket litet körs kompressorn huvudsakligen i avlastat läge (tomgång). Längden på tomgångsperioden begränsas av en timer (till exempel inställd på 20 minuter). Efter den inställda tidsperioden stannar kompressorn och den startar inte igen förrän trycket har sjunkit till minimivärdet. Nackdelen med den här metoden är att styrningen är långsam.En ytterligare utveckling av det här traditionella systemet är att byta ut tryckomkopplaren mot en analog tryckgivare och ett snabbt elektroniskt reglersystem. Tillsammans med reglersystemet kan den analoga givaren känna av hur snabbt trycket i systemet ändras. Systemet startar sedan motorn och styr insugsventilens öppning och stängning vid rätt tidpunkt. Den här metoden ger en snabb och exakt reglering inom ± 0,2 bar.Om ingen luft används förblir trycket konstant och kompressorn körs i avlastat läge (tomgång). Tomgångsperiodens längd styrs av det maximala antalet starter som elmotorn kan hantera utan att bli för varm, och av driftens övergripande kostnadsstrategi, eftersom systemet kan analysera trender i luftförbrukningen och därmed avgöra om motorn ska stoppas eller fortsätta gå på tomgång.

Relaterade artiklar

an illustration about regulation and control for the atlas copco wiki.

Kontroll och övervakning

Läs mer om de olika sätten att behandla tryckluft och de olika verktyg som används i dessa processer. Här talar vi om styrning och övervakning av kompressorer.

an illustration about regulation and control for the atlas copco wiki.

Reglering av luftflöde

Det finns olika sätt att behandla tryckluft och olika verktyg som används i dessa processer. Här kan du läsa mer om processen för reglering av tryckluftens flöde.