SI-systemet - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

SI-systemet

Compressed Air Wiki Basic Theory

En fysikalisk kvantitet är produkten av ett numeriskt värde och en enhet. Sedan 1964 har SI-systemet (International System of Units) gradvis införts över hela världen, med undantag för Liberia, Myanmar och USA.

Grundläggande information finns i standarden ISO 31, som är under revision och ska ersättas av ISO/IEC 80000: Kvantiteter och enheter. Enheterna är indelade i fyra olika klasser:

  • Grundenheter
  • Tilläggsenheter
  • Härledda enheter
  • Ytterligare enheter

Grundenheter, tilläggsenheter och härledda enheter kallas för SI-enheter. De ytterligare enheterna är inte SI-enheter, även om de accepteras för användning med SI-enheter. Grundenheterna är de etablerade, oberoende enheter som alla andra enheter kan uttryckas i.

Längd

meter

m

Massa

kilogram

kg

Tid

sekund

s

Elektrisk ström

ampere

A

Temperatur

kelvin

K

Ljusstyrka

candela

cd

Substansmängd

mol

mol

De härledda enheterna bildas som en potens av eller en produkt av potenser av en eller flera grundenheter och/eller tilläggsenheter enligt de fysikaliska lagar som gäller för förhållandet mellan dessa olika enheter.Ytterligare enheter: ett begränsat antal enheter utanför SI-systemet som av olika skäl inte kan elimineras och fortsätter att användas tillsammans med SI-systemet som ytterligare enheter.

Mängd

Enhet

Symbol

Uttryckt i andra SI-enheter

frekvens

hertz

Hz

s^-1

kraft

newton

N

kg x m x s^-2

tryck/mekanisk spänning

pascal

Pa

N/m²

energi/arbete

joule

J

N x m

effekt

watt

W

J/s

laddning/elmängd

coulomb

C

A x s

spänning

volt

V

W/A

kapacitans

farad

F

C/V

resistans

ohm

Ω

V/A

konduktivitet

siemens

S

A/V

magnetiskt flöde

weber

Wb

V x s

magnetisk flödestäthet

tesla

T

Wb/m²

induktans

henry

H

Wb/A

ljusflöde

lumen

lm

Cd x sr

belysningsstyrka

lux

lx

Lm/m²

vinkel

radian

rad

m/m

rymdvinkel

steradian

sr

m²/m²

Mängd

Enhet

Symbol

Anmärkning

volym

liter

l

1 l = 1 dm³

tid

minut

min

1 min = 60 s

tid

timme

h

1 h = 60 min

vikt

metriskt ton

t

1 t = 1 000 kg

tryck

bar

bar

1 bar = 105 Pa

planvinkel

grad

1° = π/180 rad

planvinkel

minut

.'

1' = 1°/60

planvinkel

sekund

."

1" = 1'/60

Prefix kan läggas till före enheter för att få en multipel av den ursprungliga enheten. Alla sådana multiplar är tiopotenser, till exempel: kilo – avser gånger tusen (10³) milli – avser gånger en tusendel (10-3)

Effekt

Prefix

Benämning

Prefix

Symbol

Exempel

Symbol

1012

tera

T

1 terajoule

1 TJ

109

giga

G

1 gigahertz

1 GHz

106

mega

M

1 megawatt

1 MW

103

kilo

k

1 kilometer

1 km

102

hekto

h

1 hektoliter

1 hl

101

deka

da

1 dekalumen

1 dalm

10-1

deci

d

1 decibel

1 dB

10-2

centi

c

1 centimeter

1 cm

10-3

milli

m

1 milligram

1 mg

10-6

mikro

µ

1 mikrometer

1 µm

10-9

nano

N

1 nanohenry

1 nH

10-12

piko

p

1 pikofarad

1 pF

10-15

femto

f

1 femtometer

1 fm

10-18

atto

a

1 attosekund

1 as


Relaterad information

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Mäta tryck, temperatur och värmekapacitet

För att du ska förstå hur tryckluft fungerar kan det vara bra med en grundläggande introduktion till fysiken. Vi definierar de olika fysikaliska enheterna för mätning av tryck, temperatur och värmekapacitet. Lär dig mer.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Mäta arbete, effekt och flödeshastighet

För att du ska förstå hur tryckluft fungerar kan det vara bra med en grundläggande introduktion till fysiken. Vi definierar de olika fysikaliska enheterna för mätning av arbete, effekt och flödeshastighet. Läs mer.