Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energy Storage Systems
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters

Kyltork med vartalsstyrning

Air compressors Refrigerant dryers Air and gas treatment

I de flesta applikationer varierar behovet av tryckluft, men en traditionell kompressor har bara ett varvtal: full kapacitet. Om mindre tryckluft behövs så förbrukas mycket energi som går till spillo. En varvtalsstyrd kompressor (VSD) ger betydande energibesparingar genom att motorvarvtalet automatiskt justeras efter tryckluftbehovet. Nu finns det en kompletterande teknik där energieffektiva varvtalsstyrda kyltorkar används för att leverera tryckluft som torkats till en låg och stabil tryckdaggpunkt, samtidigt som energi sparas.

Hur en kyltork fungerar

Dryer
En kyltork är en viktig komponent i system som kräver tryckluft som torkats till en låg tryckdaggpunkt. I det första steget förs tryckluft in i torken och passerar genom en luft-luft värmeväxlare som kyler den inkommande luften.
I det andra steget passerar tryckluften genom en luft-kylmedia värmeväxlare för att sänka tryckluftens tryckdaggpunkt till 3 °C. Vattenånga som finns i tryckluften kondenseras till vätska som samlas upp och avlägsnas.
Den torra tryckluften värms sedan upp i en luft-luft värmeväxlare som minskar den relativa luftfuktigheten, för att förhindra att kondens bildas i rörledningarna.

Hur en kyltork med varvtalsstyrning fungerar

En kyltork har en egen kompressor som komprimerar kylmedia i gasform till flytande form. Konventionella kyltorkar har normalt en kolvkompressor som arbetar i en och samma hastighet. Det leder till samma ”pålastad-eller-avlastad-problem" som för kompressorer med fast varvtal när det gäller energieffektivitet. En kyltork med varvtalsstyrning (VSD) har i stället en scrollkompressor med ett spiralelement som kretsar runt ett andra, fast element. Den är kompakt och tyst och frekvensomriktaren som driver scrollelementet kan ändra hastigheten efter behov.

Systemsynkronisering

Precis som en varvtalsstyrd kompressor  gör, så justerar en varvtalsstyrd kyltork automatiskt sitt varvtal för att möta det varierande behovet av torr tryckluft. Torkens kontrollsystem fungerar på samma sätt som kompressorns kontrollsystem och justerar hastigheten med hjälp av en frekvensomriktare. När behovet av tryckluft ändras så ökar eller minskar kompressorns drivmotor hastigheten för att matcha behovet, samtidigt som kyltorkens egen kylmediakompressor anpassar sig därefter.

Mer effektiv än cykliska torkar (med termisk massa)

Den äldre teknik som används i cykliska kyltorkar erbjuder en viss grad av energieffektivitet. En sådan tork växlar mellan full pålast och kylning med hjälp av termisk massa. Detta är en fördel jämfört med torkar med fast varvtal som hela tiden jobbar på full kapacitet, eller inte alls (pålast/avlast). Cykliska torkar förbrukar dock energi för att kyla ned den termiska massan, vilket minskar den totala energibesparingen.

En stabil tryckdaggpunkt

En viktig fördel med VSD-kyltorkar är att de ger en tillförlitlig tillförsel av högkvalitativ tryckluft med en stabil och låg tryckdaggpunkt, oavsett omgivningstemperatur. För cykliska torkar är tryckdaggpunkten indikatorn för att starta eller stoppa kylmediakompressorn med fast varvtal. Det gör att tryckdaggpunkten stiger och sjunker. Fluktuationen kan försämra tryckluftens kvalitet med upp till två renhetsklasser. En VSD-kyltork levererar hela tiden tryckluft som torkats till en stabil tryckdaggpunkt.

Renhetsdiagram tryckdaggpunkter