Mäta framsteg - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Mäta framsteg

I Atlas Copco-koncernen strävar vi efter att skapa lösningar som bidrar till en bättre framtid. För det krävs ett långsiktigt perspektiv på innovationer som hjälper våra kunder att utveckla samhället. Det innebär att minimera miljöpåverkan från vår verksamhet och våra produkter, att våra medarbetare är säkra och friska och att vårt företag förblir resurssnålt och effektivt. Dessutom vill vi leva upp till högt ställda etiska standarder, med nolltolerans mot korruption genom hela värdekedjan.

Vi vill leverera ett bestående värde till samtliga intressenter, och därför fokuserar vi på följande områden gällande hållbarhet: produkter och service, medarbetare, säkerhet och hälsa, etik och miljö. Förutom lönsamhet och tillväxt ser vi de här områdena som helt nödvändiga för framgång på lång sikt. Framsteg mot mål inom de här områdena ingår i bonussystemen för både ledningen och övriga medarbetare.  

Våra fokuserade mål för hållbar tillväxt

Financial focus area image

Finansiella mål

 • Intäktsökning mätt över en konjunkturcykel ska vara 8%.
 • Fortsatt hög avkastning på sysselsatt kapital genom att ständigt öka effektiviteten och generera tillväxt.
 • Avkastningen i form av aktieutdelning ska vara omkring 50%.

Employees in the Wuxi compressor plant in China

Mål för medarbetare

 • 30 % kvinnliga medarbetare år 2030.
 • Atlas Copcos medarbetare anser att de känner tillhörighet i företaget - ska ligga över det globala riktmärket för medarbetarundersökningar och ständigt öka.
 • Atlas Copcos medarbetare anser att företaget har en kultur av respekt, rättvisa och öppenhet  - ska ligga över det globala riktmärket för medarbetarundersökningar och ständigt öka.
 • Atlas Copcos medarbetare anser att det finns möjlighet att lära och utvecklas  - ska ligga över det globala riktmärket för medarbetarundersökningar och ständigt öka.

hand business men and women who shaking hands

Etiska mål

 • 100 % av de anställda har undertecknat koncernens affärskod årligen.
 • 100 % av de nya medarbetarna har deltagit i koncernens affärskodsutbildning under de första 12 månaderna som anställd i företaget.
 • 100 % av medarbetarna har deltagit i koncernens affärskodsutbildning vartannat år, med början 2022.
 • 100 % av alla betydande leverantörer har bekräftat att koncernens affärskod efterlevs.
 • 100 % av alla betydande distributörer har bekräftat att koncernens affärskod efterlevs.

Man working in production with safety glasses.

Mål för säkerhet och välbefinnande.

 • Atlas Copcos medarbetare anser att företaget har ett genuint intresse för deras välbefinnande. Resultatet i medarbetarundersökningen bör kontinuerligt öka.
 • En balanserad säkerhetspyramid med fler rapporter om riskobservationer än tillbud, fler rapporter om tillbud än mindre skador och fler eller lika många rapporter om mindre skador i förhållande till registrerbara skador.

Man and woman sitting talking in a park, bridge in the background.

Klimat- och miljömål

 • För att hålla den globala temperaturökningen på maximalt 1,5 grader, -46 % av CO2e*-utsläppen (ton) med plan 1 och 2 till 2030, jämfört med baslinjen från 2019.
 • För att hålla den globala temperaturökningen väl under 2 grader, -28 % av CO2e*-utsläppen (ton) från plan 3 till 2030, jämfört med baslinjen från 2019.
 • Kontinuerlig ökning av andelen betydande direkta leverantörer med godkända miljöledningssystem.
 • Kontinuerlig årlig minskning av vattenförbrukningen i förhållande till försäljningskostnaderna.
 • 100 % återanvänt, återvunnet eller återanvänt avfall från intern verksamhet senast 2030. 

Application expert on field

Mål för produkter och tjänster

 • 100 % av projekten för nya och nyutformade produkter har mål för minskad miljöpåverkan.
 • År 2024 har hela Atlas Copco-koncernen en gemensam metod för att bedöma cirkulariteten för nya eller nyutformade produkter.

* CO2 avser koldioxid och CO2e står för "koldioxidekvivalent", vilket innefattar CO2 och andra växthusgaser. En ekvivalent är ett mått på hur mycket en gas bidrar till den globala uppvärmningen i förhållande till koldioxid.