En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco headquarters in Stockholm

En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco headquarters in Stockholm

En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco headquarters in Stockholm

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur
Stäng

Atlas Copco Gruppens Gemensamma Pensionsstiftelse

Atlas Copco Gruppens Gemensamma Pensionsstiftelse. Org nr 802408-7952

Kontaktuppgifter
Adress: Atlas Copco Gruppens Gemensamma Pensionsstiftelse
c/o Atlas Copco AB, Sickla Industriväg 19, Nacka
SE-105 23 Stockholm, Sweden

E-post: gtc.pension@se.atlascopco.com


Information på begäran om Stiftelsen och dess verksamhet
Utöver vad som framgår nedan lämnas på begäran Stiftelsens stadgar, placeringsriktlinjer samt senaste årsredovisning till dem som Stiftelsen tryggar utfästelse om pension till, eller den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av Stiftelsen. Informationen kan lämnas kostnadsfritt i pappersformat. Stiftelsens årsredovisning, stadgar och placeringsriktlinjer finns även att tillgå via Länsstyrelsen i Stockholm respektive Finansinspektionen

Introduktion
Atlas Copco Gruppens Gemensamma Pensionsstiftelse (”Stiftelsen”) har som ändamål att trygga pensionsutfästelser som lämnats av Atlas Copcokoncernens svenska bolag. Till helt övervägande del är det förmånsbestämda pensionsutfästelser enligt ITP-planen avdelning 2 som stiftelsen tryggar. Stiftelsens verksamhet startade i mars 2000.

Arbetsgivaren har enligt pensionsavtalet skyldighet, oavsett om stiftelse finns eller ej, att kreditförsäkra alla åtaganden enligt ITP-planen hos Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti (”PRI”) ömsesidigt. Det är arbetsgivaren som svarar för att infria utfästelserna och stiftelsen utgör endast en pant för pensionsåtagandet. Om, i en obeståndssituation, företagets och stiftelsens tillgångar inte skulle vara tillräckliga täcks bristen av kreditförsäkringen. ITP-planens destinatärers trygghet är därmed i princip oberoende av utfallet av Stiftelsens förvaltning.

Stiftelsens säte är Nacka och Stiftelsen är registererad i Sverige samt står under tillsyn av Länsstyrelsen och Finansinspektionen.

Stiftelsens roll och ekonomiska ställning
För att uppnå målsättningen följer Stiftelsen en placeringsstrategi som utgår ifrån arten och varaktigheten av de pensionsutfästelser som Stiftelsen har till ändamål att trygga. Stiftelsens styrelse (”Styrelsen”) har beslutat om placeringsriktlinjer med risklimiter som ska säkerställa att Stiftelsens tillgångar förvaltas aktsamt och med god riskspridning.

Stiftelsens egna kapital uppgick per 2020-12-31 till 1 041 682 752 SEK

Stiftelsens styrning och organisation
Styrelsen, vars ledamöter och suppleanter väljs till lika antal av ledningen för Atlas Copco AB och de arbetstagare som omfattas av Stiftelsens ändamål, har det yttersta ansvaret för Stiftelsens organisation och investeringsverksamhet. I detta ansvar ingår att tillse att Stiftelsen har en god intern styrning och kontroll, vilket säkerställs genom en transparent
organisationsstruktur med en tydligt definierad ansvars- och rollfördelning, lämplig grad av uppdelning av arbetsuppgifter och ett effektivt system för att säkerställa att information förs vidare. Stiftelsens övergripande organisationsstruktur och rapporteringslinjer framgår av figur 1.

Figur 1: Stiftelsens organisation

Styrelsen har fastställt ett ramverk för styrning och kontroll i form av policyer och riktlinjer. Samtliga styrdokument revideras med en fastställd frekvens, vanligtvis årligen.

Styrelsens ansvar
Styrelsens ansvar omfattar, utöver beskrivet ovan bland annat att:

  • fastställa övergripande mål, inkl. avkastningskrav, för verksamheten och strategier för att nå målen,
  • tillse att Stiftelsen har en effektiv och ändamålsenlig organisationsstruktur som är inriktad på att främja Stiftelsens strategiska mål och verksamhet,
  • tillse att Stiftelsen följer tillämpliga lagar och föreskrifter,
  • besluta om erforderliga riktlinjer (styrdokument) för verksamheten i Stiftelsen.

Placeringsprofil
Enligt Stiftelsens placeringsriktlinjer får portföljens medel placeras i följande tillgångsslag:

  • Svenska och utländska räntebärande värdepapper
  • Fastigheter och Infrastruktur
  • Noterade svenska och utländska aktier och aktierelaterade instrument
  • Värdepappersfonder i ovanstående tillgångsslag
  • Alternativa tillgångar
  • Likvida medel i svensk och utländsk valuta

Placeringar kan även göras i onoterade/privata tillgångar, vilka normalt sett har längre bindningstid och därmed sämre likviditet än noterade/publika tillgångar. Marknadsvärdet av noterade tillgångar måste minst motsvara 50% av Stiftelsens totala legala pensionsskuld över tid.

Tillgångarna ska förvaltas utifrån en strävan att investeringarna görs i verksamheter som respekterar mänskliga rättigheter, rättvisa och säkra arbetsförhållanden och en miljömässigt hållbar affärsverksamhet i linje med FN:s Global Compact.

Stiftelsens placeringsriktlinjer är inriktat på en riskklassificering av tillgångarna och där de totala placeringarna i varje risknivå inte får överstiga en andel av portföljen enligt nedan:

Risknivå

Risk

Max Portföljandel

1

Mycket Låg

100%

2

Låg

100%

3

Medel

70%

4

Hög

30%

5

Mycket Hög

10%

Styrelsen har däremot en flexibilitet i hur man vill allokera portföljen mot olika tillgångsklasser.

Placeringar i utländsk valuta skall valutasäkras till minst 50%.

Förvaltning
Vid periodens utgång uppgick Stiftelsens direktägda innehav av aktier i eller värdepapper emitterade av Atlas Copco till 4% av tillgångarnas marknadsvärde.

Aktieindexderivat, nominella och reala ränteobligationer och vissa andra räntebärande värdepapper, valutasäkringstrategier samt vissa alternativa investeringar förvaltas av Stiftelsen i egen regi. Övrig förvaltning av kapitalet sker i form av placeringar i fonder drivna av externa kapitalförvaltare.

En del av aktieförvaltningen är passiv, dvs placeringen skall följa utvecklingen av ett definierat index. En andra del av aktieförvaltningen är placerad i aktiva fonder, vilket innebär att förvaltaren strävar efter att skapa en meravkastning genom en aktiv förvaltning snarare än en avkastning som är definierad av ett visst index.

Ränteförvaltningen är beträffande svensk räntemarknad delvis passiv, dvs knuten till ett definierat index. Den utländska ränteförvaltningen är huvudsakligen aktiv.

Fastighetsinvesteringar görs via investeringsfonder och samägda fastighetsbolag där Stiftelsens partners driver verksamheten. Huvudsyftet med dessa investeringar är att uppnå en stabil, långsiktig inkomstström till Stiftelsen.

De alternativa investeringarna görs främst via fonder drivna av externa kapitalförvaltare. Stiftelsen har även en mindre del internt förvaltade alternativa strategier i likvida tillgångar. Huvudsyftet med de alternativa investeringarna är att uppnå avkastning som har låg korrelation med Stiftelsens andra likvida tillgångar.

Aktieägarengagemang
Stiftelsen har inte antagit särskilda principer för för sitt aktieägarengagemang i noterade aktier av följande skäl.

När det gäller investeringar i värdepappersfonder, som kan investera i börsnoterade aktier, är stiftelsen en passiv investerare som väljer fonder utifrån sin placeringsstrategi och önskad avkastning och risk. Följaktligen görs inga särskilda överenskommelser om aktieägarengagemang med sådana fonders förvaltare. Fonderna följs löpande upp med avseende på utveckling och förenlighet med UN Global Goals kring hållbar utveckling

Ersättningspolicy
Styrelsearbetet sker inom ramen för styrelsemedlemmarnas normala arbete och ingen särskild ersättning för styrelseuppdraget utgår för uppdraget.

Styrelse och revisorer
Styrelsens ledamöter och suppleanter framgår av Årsredovisningen.

Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper granskas av externa revisorer som enligt stiftelsens stadgar skall vara samma revisorer som i Atlas Copcokoncernen.

Atlas Copcos internrevisorer utför på uppdrag regelbunden revision av Stiftelsen.