En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco Groups huvudbyggnad i Sickla, Nacka.

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur
Stäng
Sverige-Vakuum-Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhet spelar en central roll i Atlas Copcos vision och är en viktig del av Gruppens uppdrag. För frågor om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Hållbarhet inom Atlas Copco

Atlas Copcos uppdrag är att leverera hållbar, lönsam tillväxt. Det betyder att ta fram innovationer med ett långsiktigt perspektiv som minimerar miljöpåverkan. Det innebär att säkerställa att medarbetare är trygga och friska och att verksamheten är så effektiv som möjligt. Det handlar också om att växa på ett sätt som är etiskt, med nolltolerans mot korruption i hela värdekedjan.

Atlas Copco bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling

Atlas Copcos fokusområden för hållbar, lönsam tillväxt implementeras i det dagliga arbetet och stöds av policyer och verktyg för uppföljning. Resultatet mäts och följs upp med hjälp av nyckeltal. Framstegen i förhållande till dessa nyckeltal bidrar till uppfyllandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Genom sin kärnverksamhet och värdekedja påverkar Atlas Copco flera av de sjutton globala hållbarhetsmålen.

Atlas Copco ställer krav på sina affärspartners

Atlas Copco efterlever de högsta etiska normerna och kräver att affärspartner gör detsamma. Denna hållning minskar verksamhetsriskerna, möjliggör tillväxt och främjar ett mer etiskt samhälle.

19.8% kvinnor i Gruppen

Atlas Copco erbjuder lika möjligheter för kvinnor och män. Gruppen strävar efter att öka andelen kvinnor i verksamheten och har tagit fram ett nyckeltal för att mäta framstegen. Målet är att andelen kvinnliga medarbetare ska uppgå till 30% år 2030. Andelen kvinnor i verksamheten var 19,8% vid årets slut 2019.

17% minskad vattenförbrukning

Atlas Copco arbetar för att minska vattenförbrukningen i verksamheten, särskilt i områden där vatten är en knapp resurs. Lokalt genomförs aktiviteter för att minska vattenförbrukningen. Under 2019 minskade vattenförbrukningen i förhållande till kostnaden för sålda varor med 17%.

19% minskning av CO2-utsläppen

Atlas Copco strävar efter att öka andelen förnybar energi inom verksamheten och att begränsa den totala energiförbrukningen. Atlas Copco vidtar ett flertal åtgärder för att minska koldioxidutsläppen från verksamheten och transporter, som installation av solpaneler, inköp av förnybar el och undvikande av flygfrakt. Under 2019 minskade koldioxidutsläppen i förhållande till kostnaden för sålda varor med 19%.

0-vision för olyckor och incidenter

Säkerhet och välbefinnande är ett fokusområde för Atlas Copco. Säkerhet och välbefinnande är prioriterade områden för Atlas Copco och samtliga divisioner sätter mål och upprättar handlingsplaner för att öka medvetenheten och förbättra beteenden, policyer och processer. Antalet registrerade skador i den totala arbetsstyrkan per miljon arbetade timmar uppgick till 5,16 under 2019. Inga olyckor med negativ miljöpåverkan registrerades under 2019 och inga böter för bristande efterlevnad rapporterades.

10% minskad mängd avfall

Atlas Copco strävar efter att effektivisera produktionen och öka andelen avfall som återanvänds och återvinns. Från och med 2019 mäter koncernen den totala mängden avfall i relation till kostnader för sålda varor som ett nyckeltal. Volymen minskade med 10% i förhållande till 2018. r. Atlas Copco har framgångsrikt ökat andelen avfall som återanvänds och återvinns, och andelen har legat på en kontinuerligt hög nivå under flera år. Därför ligger fokus på att minska den totala avfallsvolymen

0-tolerans mot korruption

Atlas Copco har noll­tolerans mot korruption. Detta står uttryckligen i Affärskoden, som Atlas Copco begär att samtliga medarbetare och affärspartner följer. Atlas Copco håller årliga utbildningar i etiska dilemman på över 30 språk. 94% av våra medarbetare gick sådan utbildning under året och 98% av alla medarbetare har skrivit under Affärskoden. Under 2019 undertecknade 90% av de betydande leverantörerna efterlevnaden av kraven.

Läs mer om hur Atlas Copco jobbar med Hållbarhet och varför Hållbarhet är så viktigt inom Atlas Copco

Hållbarhet:

Ett globalt arbete inom Atlas Copco

Hållbarhet:

Ett globalt arbete inom Atlas Copco

Hållbarhet spelar en central roll i Atlas Copcos vision och är en viktig del av Gruppens uppdrag. En integrerad hållbarhetsstrategi, med stöd av ambitiösa mål, hjälper företaget att leverera ökat värde till alla intressenter på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt.
 
Hållbarhet spelar en central roll i Atlas Copcos vision och är en viktig del av Gruppens uppdrag. En integrerad hållbarhetsstrategi, med stöd av ambitiösa mål, hjälper företaget att leverera ökat värde till alla intressenter på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt.
Hållbarhet spelar en central roll i Atlas Copcos vision och är en viktig del av Gruppens uppdrag. En integrerad hållbarhetsstrategi, med stöd av ambitiösa mål, hjälper företaget att leverera ökat värde till alla intressenter på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt.
Finansiella rapporter:

Atlas Copcos Hållbarhetsredovisning 2019

Portrait of Mats Rahmström - standing
Finansiella rapporter:

Atlas Copcos Hållbarhetsredovisning 2019

Atlas Copcos hållbarhetsredovisning ska ge intressenterna relevant information om Gruppens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan.
 
Atlas Copcos hållbarhetsredovisning ska ge intressenterna relevant information om Gruppens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan.
Atlas Copcos hållbarhetsredovisning ska ge intressenterna relevant information om Gruppens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan.
Vatten åt alla

Ett projekt som förändrar liv

Water for All image
Vatten åt alla

Ett projekt som förändrar liv

Vatten åt Alla är Atlas Copcos huvudsakliga samhällsengagemang. Genom frivilliga medarbetares målmedvetna engagemang stöttar Vatten åt Alla projekt som ger människor nya möjligheter genom tillgång till vatten, sanitet och hygien. Atlas Copco matchar alla bidrag från anställda med det dubbla beloppet. Sedan 1984 har vi nått ut till miljontals människor världen över, och det finns lokala Vatten åt alla-organisationer i fler än 50 länder.
 
Vatten åt Alla är Atlas Copcos huvudsakliga samhällsengagemang. Genom frivilliga medarbetares målmedvetna engagemang stöttar Vatten åt Alla projekt som ger människor nya möjligheter genom tillgång till vatten, sanitet och hygien. Atlas Copco matchar alla bidrag från anställda med det dubbla beloppet. Sedan 1984 har vi nått ut till miljontals människor världen över, och det finns lokala Vatten åt alla-organisationer i fler än 50 länder.
Vatten åt Alla är Atlas Copcos huvudsakliga samhällsengagemang. Genom frivilliga medarbetares målmedvetna engagemang stöttar Vatten åt Alla projekt som ger människor nya möjligheter genom tillgång till vatten, sanitet och hygien. Atlas Copco matchar alla bidrag från anställda med det dubbla beloppet. Sedan 1984 har vi nått ut till miljontals människor världen över, och det finns lokala Vatten åt alla-organisationer i fler än 50 länder.

Hållbarhet

explainer icon