Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Val och dimensionering av kompressor

Appendix 2

Av kapitel 2 framgår att det finns et stort antal parametrar som måste beaktas vid valet av en ny kompessor. I det följande kommer du att utifrån givna parametrar beräkna en lämplig kompressor för en enkel kompressoranläggning.  

Givna parametrar

En mindre fabrik i Dalsland ska investera i ett nytt tryckluftssystem. Applikationen är en typisk verkstadsapplikation där varken produktionen eller slutprodukten tar skada av oljespår i luften.  

 • Tre produktionsmaskiner används kontinuerligt ca 2.000 timmar per år
 • Krav på luftkvalitet ISO 8573-1, klass 2:4:3
 • Omgivningstemperaturen är 20 °C men kan stiga upp till 30 °C på sommaren
 • Luftfuktigheten varierar men ligger på ett genomsnitt om 60%
 • Under vintern behöver förrådslokaler värmas upp
 • Det finns ingen tillgång till billigt kylvatten
 • Bortse från redundans
 • Flöde, tryck och önskad daggpunkt för respektive brukare syns i tabellen nedan
Sweden-Engineering-Example-Table-5.1.png

Analys av givna parametrar

En oljesmord kompressor motsvarar de krav som ställs på luftkvalitet. Att investera i en oljefri kompressor är inte nödvändigt eftersom kraven enligt ISO 8573-1 inte är särskilt hårda. Under antagande att miljön inte är särskilt smutsig och dammig är en luftkyld modell att föredra eftersom billigt kylvatten saknas. Maskinerna går kontinuerligt under en normal arbetsvecka och en kompressor med fast varvtal ger sannolikt den lägsta livscykelkostnaden. Eftersom produktionsutrustningen används samtidigt blir flödesbehovet en summa av de tre delflödena. Någon justering för höjden över havet behöver inte göras. Med en daggpunkt på 5 °C är kyltork det bästa alternativet. 

Omräkning av givna parametrar

Innan dimensioneringen av de olika komponenterna kan göras bör indatan räknas om så att den blir enhetlig med avseende på enheter. I vårt exempel är både flödet och trycket uttryckt i olika enheter och en omräknings måste därför göras. 

Omräkning av flöde

I allmänhet används enheten l/s för att ange kompressorkapacitet. Flödet kopplat till förbrukare 1 måste därför räknas om från Nm³/min till l/s. Detta görs enklast med hjälp av ett digitalt konverteringsverktyg. En manuell omräkning av volymflöden kan också göras med hjälp av följande  formel:

Qi = (Qn * (273 + Ti) * 1,03) / (273 * Pi)

 • Qi = volymflöde FAD (l/s)
 • Qn = volymflöde som normalliter per sekund (Nl/s)
 • Ti = insigningstemeratur (°C)
 • Pi = Insugningstryck (bar)

En omräkning med de värden som angivits i förutsättningarna ger ett flöde för brukare 1 om 225 l/s, uttryckt i fri avgiven luftmängd (FAD): 

Qi = (200 x (273+30) x 1,03) / (273 x 1) = 225 l/s

Omräkning av tryck

Den enhet som i allmänhet används för att ange trycket för tryckluftskomponenter är övertrycket i bar, det vill säga bar (e). Förbrukare 2 är angiven i absolut tryck och måste därför räknas om. För att erhålla övertrycket i bar så måste omgivningstrycket (det vill säga atmosfärstrycket) subtraheras. Eftersom omgivningstrycket i detta fall är 1 bar(a) blir övertrycket för förbrukare 2 enkelt att räkna ut:

Absolut tryck (7 bar) - omgivningstrycket (1 bar) = 6 bar(e)

Omräkningsresultat

Efter givna omräkningar blir tryckluftsbehovet med avseende på flöde och tryck enligt tabellen nedan.  

Sweden-Engineering-Example-Table-5.2.png

Dimensionerande flöde och tryck

Den totala förbrukningen i vårt exempel är summan av de tre förbrukarna, det vill säga 387 l/s. Till detta bör en säkerhetsmarginal på ca 10-20 % adderas så att den tillgängliga kapaciteten blir något högre än behovet. Med en säkerhetsmarginal på 15% blir det dimensionerande flödet 445 l/s.  

Dimensionerande förbrukare med avseende på tryck är den som inklusive tryckfall kräver högst tryck. I vårt exempel uppgår det maximala trycket till 6 bar(e). Med hänsyn taget till reglerområde och tryckfall om sammanlagt 1,5 bar är en kompressor med maximalt arbetstryck om 7,5 bar lämplig. Vid den förbrukare där behovet endast är 4 bar går det att sätta in en reduceringsventil.

Val av kompressor

Kunden i exemplet ovan behöver en relativt stor luftkyld oljesmord kompressor med fast varvtal. En av de kompressorer som ingår i Atlas Copcos produktutbud och som skulle kunna vara lämplig i det här fallet är en luftkyld GA 160 - 7,5 bar standardmodell, en robust och energieffektiv kompressor med hög prestanda och låg livscykelkostnad: 

 • Arbetstryck: 7,5 bar(e)
 • Avgivet flöde vid 7 bar(e): FAD 525 l/s
 • Installerad motoreffekt: 160 kW
 • Tryckluftstemperatur ut ur kompressorn: omgivningstemperaturen + 10°C

Använd gärna Atlas Copcos produktväljare som stöd i valet av kompressor. För ytterligare råd och hjälp med dimensionering av kompressorer, kontakta en av våra tryckluftsexperter.

GA 90+ - 160 water-cooled VSD+

Den valda kompressorn ingår i Atlas Copcos serie med oljesmorda skruvkompressorer GA90+-160. På bilden en varvtalsstyrd modell (VSD).

Lär dig mer om planering och dimensionering av trycklyftsystem

Att planera och dimenisonera en tryckluftsanläggning kräver kunskap inte bara om kompressporer och blåsmaskiner utan också om annan tryckluftsutrustning. Klicka på länkarna nedan och lär dig mer om hur du designar ett driftsäkert och energieffektivt trycklyftssystem som uppfyller kundens specifika krav vad gäller produktivitet, kostnadseffektivitet och miljö.  

Luftkompressorer