Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Välj rätt luftbehandlingsutrustning

Kapitel 6

Hur den komprimerade luften bör behandlas beror på de renhetskrav som gäller för den specifika applikationen enligt ISO 8573-1. En noggrant planerad tryckluftsinstallation inkluderar den luftbehandlingsutrustning som krävs för en ändamålsenlig och säker produktion utan onödiga kostnader och kvalitetsproblem.  

Kylning - Efterkylare

HD 1500 aftercooler

En efterkylare hanterar kondensat som uppkommer i ett tryckluftssystem

När en kompressor komprimerar luft som sedan kyls ned i ett tryckluftssystem så uppstår det stora mängder kondensat, särskilt under årets varma månader då insugsluften binder en större mängd fukt. För att undvika problem kopplade till kondensat måste tryckluften behandlas innan den skickas ut i systemets huvudledningar. Den enklaste och billigaste metoden för att hantera kondensat är att installera en efterkylare, en form av värmeväxlare som sänker temperaturen på den heta tryckluften. De flesta efterkylare är försedda med en vattenavskiljare med automatisk dränering. I den samlas merparten av det kondensvatten som fälls ut när tryckluftens temperatur sjunker. I moderna kompressorer är efterkylaren oftast inbyggd. I system där efterkylaren är fristående ska den installeras direkt efter kompressorn, innan luftbehållare och tork. I efterkylaren sjunker tryckluftens temperatur till ca 10°C över omgivningstemperaturen/ kylvattnet och cirka 80-90 % den fukt som finns i den varma tryckluften fälls därför ut. Genom att sänka tryckluftens temperatur och fukthalt i en efterkylare blir belastningen på torkar, rörledningar och övrig tryckluftsutrustning mindre. Läs också om efterkylare i Tryckluftsguiden och ta del av Atlas Copcos utbud av efterkylare i produktsortimentet.

Torkning - Tryckluftstorkar

I en effektiv efterkylare med vattenavskiljare hamnar en stor del av det vatten som fälls ut när trycket i systemet ökar. Den relativa luftfuktigheten efter efterkylaren är dock 100 % och för att undvika att ytterligare vatten fälls ut när tryckluftens temperatur sjunker i rörledningarna så måste luften torkas. Detta görs med hjälp av en tork. Hur mycket torken måste arbeta beror på tryckluftens temperatur, en riktigt varm sommar kan en annars väl fungerande tork bli underdimensionerad eftersom luften helt plötsligt binder mycket mera fukt. Torkens arbetsbelastning beror också på trycket i systemet. För en tork är ett högt tryck att föredra eftersom tryckluften då kan bära mindre vatten och därför är lättare att torka.  

När tryckluften torkas sjunker inte bara vatteninnehållet utan även oljeinnehållet, eftersom olja fälls ut tillsammans med vattnet. Även risken för mikrobakteriell tillväxt minskar då fukt (och olja) försvinner från systemet. Mikroorganismer trivs i fuktiga miljöer och genom att torka tryckluften så att den relativa luftfuktigheten inte överstiger 40% skapas en för dem ofördelaktig miljö.

CD+ Desiccant compressed air dryers with Cerades technology CD+ 20-335

Olika typer av tryckluftstorkar sänker tryckluftens tryckdaggpunkt

Vid valet av torklösning är det flera faktorer som är viktiga att beakta:

 • Flöde
 • Önskad tryckdaggpunkt
 • Omgivningstemperatur
 • Luftfuktighet

  I en applikation där kravet på tryckdaggpunkt är -40° C vid ett visst tryck så måste tryckluften vara så torr att det vatten som finns i tryckluften inte kan kondenseras förrän den omgivande temperaturen är -40° C. Motsvarande gäller i en applikation där kravet på tryckdaggpunkt är +5° C. I en sådan applikation måste luften vara så torr att vatten inte fälls ut förrän den omgivande temperaturen är +5° C. Se appendix 4 för ett praktiskt exempel. Kostnadsmässigt gäller att ju lägre tryckdaggpunkt som krävs, desto högre är anskaffnings- och investeringskostnaden för torklösningen. I de flesta applikationer är kravet på tryckdaggpunkt sådant att en lite billigare kyltork räcker, men i applikationer med högre krav på luftkvalitet kan en adsorptionstork eller membrantork vara det bästa alternativet, se appendix 6. Läs också om torkning av tryckluft i Tryckluftsguiden och ta del av Atlas Copcos utbud av tryckluftstorkar i produktsortimentet.

 • Oljeavskiljare

  OSC 355 Condensate management system

  Olja måste separeras från kondensvattnet innan det släpps ut i avloppet

  Kondensvatten som genereras i tryckluftssystem med oljesmorda kompressorer får inte släppas ut i avloppet utan att först renas. Detta eftersom vattnet kan innehålla oljerester som fällts ut samtidigt med kondensvattnet i efterkylare, kondensavskiljare och kondensatavtappare. Orenat vatten som leds till avloppet är skadligt för naturen och vid en kommunal kontroll kan beslut om sanktionsavgifter delges. För att undvika hantering av olja i strid mot företagets miljömål och kommunala regler bör alla avtappare anslutas till ett gemensamt kondensvattenreningsverk (central rening) som separerar kondensatet i olje- och vattenkomponenter. Alternativt kan kondensat från varje avtappare ledas till ett litet lokalt reningsverk med filter i. Efter reningen kan vattnet släppas ut i avloppet. Oljan som separerats hanteras i enlighet med lokala regler. Läs också om oljeavskiljare i Tryckluftsguiden och ta del av Atlas Copcos utbud av oljeavskiljare i produktsortimentet.

  Filter

  DD 35+ PD 35+ QD35 Compressed air filters

  Tryckluften renas från olika typer av föroreningar med hjälp av filter.

  Kompressorns inloppsfilter avskiljer på ett effektivt sätt lite större smuts- och dammpartiklar, men mindre partiklar (inklusive mikroorganismer) samt vatten- och oljeånga tar sig i regel obehindrat in i tryckluftssystemet. Vatten och olja tas till viss del om hand i efterkylaren och torken, men beroende på de renhetskrav som ställs i den specifika applikationen kan även olika typer av filterlösningar vara nödvändiga. Moderna filter är mycket effektiva när det kommer till avskiljning av olika föroreningar i tryckluft. Vilka filter som krävs beror på renhetskraven i den specifika applikationen och kan också variera mellan olika delflöden i produktionen. Till de vanligaste filtren hör:

 • Partikelfilter - används för att ta bort torra partiklar av olika storlekar
 • Oljeseparerande filter - används för att ta bort oljeföroreningar
 • Kolfilter med aktivt kol - används för att ta bort lukt och smak

  För att säkerställa en tillförlitlig drift är det också viktigt att de filter som ingår i tryckluftssystemet kontrolleras på regelbunden basis. Vid behov måste avtappare rengöras och filterinsatser bytas ut. Hur ofta som filter måste kontrolleras och bytas beror i mångt och mycket på den omgivande miljön. I smutsiga miljöer där andelen föroreningar är högre kommer filtren att slitas ut och behöva bytas oftare än i renare miljöer. Filter som inte underhålls regelbundet ger upphov till kvalitetsproblem och högre tryckfall. Läs också om filter i Tryckluftsguiden och ta del av Atlas Copcos utbud av filter i produktsortimentet.

 • Problem som kan uppkomma om luften inte behandlas på rätt sätt

  • Nedsatt prestanda på maskiner och verktyg
  • Störningar i styrsystem och instrsument
  • Hög kassationsprocent
  • Höga underhållskostnader på maskiner och verktyg
  • Förkortad livslängd på maskiner och verktyg
  • Ökat läckage på grund av korrosion
  • Förkortad livslängd på rörsystem och slangar

  Lär dig mer om planering och dimensionering av trycklyftsystem

  Att planera och dimenisonera en tryckluftsanläggning kräver kunskap inte bara om kompressporer och blåsmaskiner utan också om annan tryckluftsutrustning. Klicka på länkarna nedan och lär dig mer om hur du designar ett driftsäkert och energieffektivt trycklyftssystem som uppfyller kundens specifika krav vad gäller produktivitet, kostnadseffektivitet och miljö.  

  Luft- och gasbehandling