Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer
Stäng

Installera en kompressor

Kapitel 8

Grunden för en driftsäker och energieffektiv tryckluftsanläggning är att rätt utrustning installeras på rätt sätt med avseende på placering, ventilation och underhåll. I det här kapitlet tittar vi på kompressorns placering och de fördelar och nackdelar som följer med centraliserade respektive decentraliserade installationer. 

Nyckelfärdiga paket med åtföljande råd och installationsanvisningar

Kompressortillverkaren hjälper i regel till med val och dimensionering av utrustning, men installationen görs ofta av kunden själv eller av en lokal installationsfirma som även jobbar med ventilation och el. I samband med (eller helst innan) driftsättning är det därför mycket viktig att kunden kontroller att alla anvisningar och råd följs. Annars kan det vara svårt att återkoppla till maskintillverkaren med eventuella problem.  

Moderna kompressorer är ofta nyckelfärdiga på så vis att de levereras som kompletta paket där alla komponenter ingår. Interna rörledningar och kablar är dragna och anslutna. Beroende på modell kan det även vara så att tork och värmeväxlare för återvinning ingår som en del i paketet. Ett ljudisolerande hölje skyddar alla ingående komponenter och sänker bullernivåerna. Detta förenklar installationen väsentligt, men även utrustningens placering har en betydande påverkan på tryckluftssystemets prestanda och tillförlitlighet.

Centraliserad kompressorinstallation: kompressorcentral

ZE_ZA_ND_installation

Om möjlighet finns bör kompressorer och annan tryckluftsutrustningen placeras i ett separat rum

Om det finns möjlighet bör kompressorer och annan tryckluftsutrustning placeras i ett eget rum, ett så kallat kompressorrum eller en kompressorcentral. En kompressorcentral som försörjer hela produktionen är ofta att föredra eftersom den är billigare i drift och enklare att samköra än flera lokalt placerade kompressorer. Inom de stora svenska industrierna krävs i regel flera kompressorer för att täcka behovet av tryckluft. Kompressorerna kan vara av samma typ och storlek, men systemet kan även vara uppbyggt av olika kompressorer för användning vid olika tidpunkter och delar i produktionscykeln. Ett fåtal lokalt placerade kompressorer i kombination med ett väl placerat centralt kompressorrum är mycket vanligt i stora anläggningar, men den bästa lösningen är i regel om alla kompressorer står på ett ställe utan satelliter. En sådan lösning ger:

 • bättre driftsekonomi
 • bättre underhållsmöjligheter och därmed lägre underhållskostnader
 • bättre förutsättningar för styrning och kontroll
 • bättre skydd mot obehörigt tillträde
 • bättre bullerkontroll
 • bättre förutsättningar för en god och kontrollerad ventilation
 • bättre redundans

  I större anläggningar med lång ledningsdragning bör tryckluftcentralen placeras så att dragning av distributionsnätet underlättas. Ur ett tillsynsperspektiv kan det också vara fördelaktigt om tryckluftcentralen placeras nära andra hjälpmaskiner (till exempel pumpar, fläktar, generatorer med mera). För att ventilationen ska bli så bra som möjligt är det en fördel om rummet vetter mot en yttervägg, om möjligt mot norr för att ventilationsluften sommartid ska vara så sval som möjligt. Viktigt är också att kompressorrummet placeras så att insugsluften är inte innehåller brandfarliga ämnen eller höga mängder av damm och partiklar. Läs också om installation av kompressorer i Tryckluftsguiden.

 • Centraliserad kompressorinstallation: avgränsat utrymme i annan lokal

  Som ett alternativ till en separat kompressorcentral kan ett avgränsat utrymme i en annan lokal, exempelvis produktionslokalen, användas för kompressorinstallationen. Riskbedömningen måste då ta hänsyn till och bedöma hur alla personer som normalt vistas i lokalen påverkas med avseende på buller, eventuella oljeutsläpp och värmeutveckling. Det är också viktigt att förutsättningarna för en säker och stabil drift är uppfyllda vad gäller exempelvis ventilation, dränering av kondens, miljö och tillgänglighet för underhåll och service. I aggressiva eller brandfarliga miljöer kan materialet i olika typer av tryckluftskomponenter behöva anpassas/bytas ut och det är viktigt att den som väljer och dimensionerar tryckluftsutrustning är medveten om sådana förhållanden. Möjligheterna att placera utrustning i produktionen har minskat avsevärt sedan nya regler om säkerhet och risker infördes år 2017, (AFS2017:3). 

  Decentraliserad kompressorinstallation

  Ett system med flera decentraliserade kompressorer innebär i regel mindre och enklare tryckluftsnät. Nackdelen är att decentraliserade maskiner är svårare att samreglera (vilket minskar energieffektiviteten och ökar tryckfallen), den totala underhållskostnaden blir högre och den reservkapacitet som eventuellt finns i tillgänglig i anläggningen kan bli svårare att utnyttja. Ofta används decentraliserade kompressorer i sektioner som vanligtvis försörjs via kompressorcentralen, men som är ensamma att behöva luft under vissa tider på dygnet. Genom att nyttja en utlokaliserad kompressor slipper man då ”försörja” eventuella läckor som finns i andra delar av det centrala systemet, något som kan minskar driftskostnaderna och öka effektiviteten. Lösningen är vanligt förekommande, men av de skäl som nämnts ovan är det något som Atlas Copco sällan rekommenderar.  

  Installationer utomhus (containerlösningar)

   Sweden-Customer Story-LKAB Mekaniska-Container Solution-Outside

  En isolerad uppvärmd container är i regel det bästa alternativet då tryckluftsutrustningen inte får plats inomhus.

  Om det saknas utrymmen för installation inomhus, eller om applikationen i sig kräver det, så kan tryckluftsutrustningen installeras utomhus under tak. Viktigt är då att installationen görs på ett platt och stabilt underlag (exempelvis asfalt, betongplatta eller en planad singelbädd) och att den så gott det går skyddas mot damm, smuts, vind, regn, snö och is. Den utrustning som väljs bör vara tillverkad av väderbeständiga komponenter med hög IP-skyddsklass som är lämpliga för särskilt krävande miljöer. Beroende på placering så kan insugsfilter och andra typer av filter också behöva anpassas. Viktigt är också att kompressor och annan utrustning skyddas från obehörig åtkomst. För nordiskt klimat rekommenderas inte utomhusinstallation ens under skärmtak och trots stilleståndsuppvärmning. Att bygga in tryckluftsutrustningen i en isolerad, uppvärmd, container kan många gånger vara ett bra alternativ.

  Placering på marknivå

  Vi installation av tyngre kompressorer krävs rejäla och vibrationståliga fundament

  Oavsett utrymme så bör tryckluftsutrustning placeras på marknivå. Detta ökar säkerheten och underlättar installationen. Även tillgängligheten ökar och därmed möjligheterna för övervakning och service. Vanligtvis räcker det att golvet är plant och har tillräcklig bärighet. Större kompressorer kan dock kräva rejäla fundament som gjuts och förankras på plats för att undvika störningar kopplade till vibrationer. Är det fråga om en turbokompressor kan det också vara nödvändigt att vibrationsisolera fundamentet. Läs också om kompressorns placering i Tryckluftsguiden.

  Lär dig mer om planering och dimensionering av trycklyftsystem

  Att planera och dimenisonera en tryckluftsanläggning kräver kunskap inte bara om kompressporer och blåsmaskiner utan också om annan tryckluftsutrustning. Klicka på länkarna nedan och lär dig mer om hur du designar ett driftsäkert och energieffektivt trycklyftssystem som uppfyller kundens specifika krav vad gäller produktivitet, kostnadseffektivitet och miljö.  

  Luftkompressorer