Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Installera en bra ventilationslösning

Kapitel 9

För att en kompressorinstallation ska nå de krav som ställs på driftsäkerhet och energieffektivitet måste ventilationen vara väl dimensionerad och genomtänkt. En otillräcklig eller dåligt utformad ventilationslösning kan leda till funktionsfel i kompressorn och störningar i tryckluftsförsörjningen. Särskilt under de varma sommarmånaderna kan bristfällig ventilation leda till problem eftersom kompressorerna då arbetar i en alldeles för varm miljö. Ett av de vanligaste problemen i anläggningar som inte fungerar som tänkt är just bristande ventilation. 

Tilluft (insug till kompressorn)

Den luft som kompressorn använder sig av för att skapa tryckluft hämtas från atmosfären. Mängden luft som sugs in i systemet beror på typen av kompressor och det önskade luftflödet, en turbokompressor kan exempelvis dra in mer än 1.000 liter luft i sekunden. För att kompressorn ska kunna dra in den luft som behövs måste luftintaget dimensioneras därefter. Viktigt att tänka på är också att luftintaget ska placeras så att kallras undviks i möjligaste mån.  

Tilluftintag till lokalen för komprimering och ventilation måste finnas, för att undvika att snö och regn dras in lokalen ska lufthastigheten vara maximalt 2-3 m/s. Vid behov bör säckfilter installeras vid luftintaget. Sådana filter är att föredra framför filtermattor, som sätts igen snabbare. Är luften särskilt smutsig kan man även installera ett förfilter på själva kompressorn som minskar dammkoncentrationen i luften. I sådana fall måste det tryckfall som orsakas av förfiltret tas med vid dimensioneringen av kompressorn. 

De spjäll som reglerar insugsluften bör vara motordrivna och temostatstyrda för en automatisk och snabb reglering. När kompressorn står still bör spjällen vara helt stängda så att det inte blir kallras. 

Frånluft (ventilation i kompressorrummet)

GA 75-110 VSD+ series compressors coverimage

Frånluftskanalen måste ha rätt storlek och design för att driftsäkerheten ska bli så hög som möjligt

Värmeflödet som alstras i en kompressorcentral är av samma storleksordning som kompressorns installerade motoreffekt, det vill säga en 75 kW kompressor alstrar cirka 75 kW värme som antingen kan återvinnas eller ventileras bort. Vattenkylda kompressorer ställer inga mycket mindre krav på ventilation eftersom värmen till största delen följer med kylvattnet ut (även om elmotor och frekvensomriktare är luftkylda). I luftkylda installationer däremot är ventilationen många gånger avgörande för kompressorernas prestation och driftsäkerhet. Frånluften är i regel kanalansluten vid kompressorstorlekar över 11 till 22 kW, något som ställer höga krav på dimensionering och design. För att undvika tryckfall måste kanalerna har rätt storlek och installationen måste ske utan strypningar, det vill säga trånga passager och böjar. De allra flesta kompressorer har en fläkt som kan trycka ut luften, men om det handlar om stora luftmängder eller om kanalerna är smala kan det vara bra att installera en separat kanalfläkt som ger luften en extra skjuts ut. Kompressortillverkaren kan i regel ge råd kring ventilation, men en professionell ventilationsfirma bör alltid anlitas för dimensionering och installation av ventilationssystemet. Det finns ingen regel för hur ventilationskanalen sätts fast på kompressorn, utan detta görs från fall till fall beroende på vilka förutsättningar som finns i rummet. Värt att notera är att det endast är kompressorns utblås som kanalansluts. Utblåset på inbyggda (FF) eller fristående torkar kanalansluts inte. Läs också om ventilationen i kompressorrummet i Tryckluftsguiden.

Ventilation i flerkompressorinstallationer

ZT 45 tooth compressor 3D setup

Driftsäkerheten ökar om alla kompressorer i har separata ventilationskanaler

I en flerkompressorinstallation ökar driftsäkerheten om maskinerna har separata ventilationskanaler. Detta eftersom problem med spjällen i en gemensam installation kan leda till att samtliga kompressorer slår ifrån och att produktionen då står utan luft. Det kan också vara så att bara vissa kompressorer i installationen är i drift vid en viss tidpunkt. I en gemensam kanal kan det då bli så att luften i systemet pressas bakåt, vilket inverkar negativt på drift och prestanda. Viktigt att tänka på vid utformningen av ventilationen är också att en eventuell reservkompressor måste fungera även om huvudkompressorn går sönder.

Återcirkulering

I en kompressorinstallation där stora luftmängder sugs in från utsidan kan det vara bra att under vissa delar av året återcirkulera värmen i igen. Återcirkulering är en form av värmeåtervinning där ventilationslösningen är konstruerad på så vis att den uppvärmda frånluften kan ledas tillbaka in i lokalen eller utomhus beroende på uppvärmningsbehov. Hur mycket värme som leds tillbaka beror på hur varmt eller kallt det är i rummet och kan termostatstyras med olika typer av fläktar och spjäll.

Lär dig mer om planering och dimensionering av trycklyftsystem

Att planera och dimenisonera en tryckluftsanläggning kräver kunskap inte bara om kompressporer och blåsmaskiner utan också om annan tryckluftsutrustning. Klicka på länkarna nedan och lär dig mer om hur du designar ett driftsäkert och energieffektivt trycklyftssystem som uppfyller kundens specifika krav vad gäller produktivitet, kostnadseffektivitet och miljö.  

Kompressorteknik