En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco headquarters in Stockholm

En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco headquarters in Stockholm

En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco headquarters in Stockholm

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur
Stäng

Atlas Copco Årsstämma 2021

Atlas Copco AB kommer att hålla årsstämma tisdag 27 april 2021.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 27 april 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. Se vidare information nedan under rubriken ”Poströstning”.

Anmälan

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska

  • dels     vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken senast på avstämningsdagen måndagen den 19 april 2021,
  • dels       anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 26 april 2021 genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning nedan så att den är Bolaget tillhanda senast denna dag.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till bolagsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken avseende förhållandena den 19 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts, av förvaltaren, senast den andra bankdagen efter den 19 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare utövar sin rösträtt vid bolagsstämman enbart genom poströstning (förhandsröstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.atlascopcogroup.com/arsstamma. Det ifyllda och underskrivna poströstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman, och ingen separat anmälan därutöver ska göras. Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Atlas Copcos vägnar) tillhanda senast måndagen den 26 april 2021. Formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post till: Atlas Copco AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. För frågor om bolagsstämman eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 90 43 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Fullmakt för ombud

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.atlascopcogroup.com/arsstamma samt kan skickas till de aktieägare som så önskar. Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten biläggas poströstningsformuläret. Den som företräder juridisk person ska dessutom till fullmakten bifoga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolagens ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat företag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 17 april 2021, till adress Atlas Copco AB, Attn: Chefsjuristen, 105 23 Stockholm eller via e-post till board@atlascopco.com. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats www.atlascopcogroup.com/arsstamma senast den 22 april 2021. Upplysningarna kommer också att göras tillgängliga hos Bolaget samt skickas till den aktieägare som så begär och uppgivit sin adress. Bolaget kommer den 12 april att publicera en webcast på Bolagets hemsida där styrelseordföranden och verkställande direktören lämnar sina reflektioner avseende året 2020. 

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Tagg för visade artiklar