Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Luftmotorer
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Lösningar
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Stadgar

Atlas Copco Guldklubb Sverige

Ändamål

Guldklubbens ändamål är:

  • att stärka känslan av samhörighet med och inom Atlas Copco Gruppen bland anställda och pensionärer vid Atlas Copco bolagen i Sverige; och
  • medverka till ökade personliga kontakter och fastare vänskapsband mellan medlemmarna i Guldklubben.

Styrelse

Atlas Copco Guldklubb leds av en styrelse med sju (7) ledamöter. Två (2) ledamöter, och bland dem ordföranden, utses av Atlas Copco AB. Fyra (4) ledamöter utses av personal - organisationerna. Av dessa fyra (4), som skall uppfylla de formella kraven på medlemskap, utses två (2) vardera av tjänstemanna- respektive verkstadsklubbarna. Av personalorganisationernas ledamöter skall om möjligt någon vara pensionär. Den sjunde ledamoten är sekreteraren och som skall utses av styrelsen. Styrelseledamot utses för två (2) år i taget. Styrelseledamot kan kvarstå i styrelsen t o m det år han/hon fyller 77 år.

Medlemskap

1. Vilka är berättigade till medlemskap?

a) Anställda och pensionärer vid Atlas Copco Gruppens svenska bolag som har tjänstgjort minst tjugofem (25) år, under en eller flera perioder, vid ett eller fler företag inom Atlas Copco Gruppen.

b) Anställda som utsänts från ett Atlas Copco bolag i Sverige och som uppfyller kravet på minst tjugofem (25) års tjänstgöring enligt ovan, men som temporärt tjänstgör vid ett av Atlas Copco Gruppens bolag utomlands enligt ett särskilt anställningsavtal.

c) En nuvarande eller tidigare Atlas Copco anställd eller en pensionerad Atlas Copco anställd som av en enig Guldklubbsstyrelse ansetts särskild välmeriterad och av det skälet kommer att kallas som medlem och erhålla Guldnålen, trots att kravet på minst tjugofem (25) års tjänstgöring enligt ovan inte är uppfyllt. Koncernchefen skall godkänna förslag från styrelsen enligt denna punkt.

d) Koncernchefen kan också, på eget initiativ, förläna Guldnålen till en välförtjänt person med en stark anknytning till Atlas Copco Gruppen även om personen inte uppfyller kravet på anställning. En sådan förläning skall noteras av Guldklubbens styrelse, men förläningen berättigar inte till medlemskap i klubben om inte Guldklubbens styrelse enhälligt fattar det beslutet.

2. När erhålls medlemskap?

Det år anställd vid Atlas Copco bolag i Sverige tjänstgjort minst tjugofem (25) år, under en eller flera perioder, vid ett eller fler företag inom Atlas Copco Gruppen skall den anställde före utgången av samma kalenderår kallas av styrelsen som medlem i Guldklubben.

Medlemskap i Guldklubben för anställda i bolag som inlemmats i Atlas Copco Gruppen erhålls först sedan bolaget tillhört Gruppen under fem (5) år.

3. Medlemskap upphör

Om medlems anställning inom Atlas Copco Gruppen upphör av annan anledning än lag- eller avtalsenlig pensionering upphör även medlemskapet i Guldklubben.

4. Uteslutning

Medlem som motarbetar klubbens ändamål kan av en enig styrelse uteslutas ur klubben.

Medlemsmatrikel

Medlemsmatrikeln skall genom styrelsens försorg årligen sammanställas och tillställas medlemmarna

Årlig sammankomst

Styrelsen skall kalla nya Guldklubbsmedlemmar till en årssammankomst då förtjänsttecken och guldklocka överlämnas till de nya medlemmarna. För denna sammankomst skall det finnas ett lämpligt program. Till årssammankomsten skall även ett antal personer som redan är medlemmar inbjudas. Styrelsen kan också ta initiativet till ytterligare sammankomster.

Finansiering

De svenska Atlas Copco bolagen skall genom anslag finansiera Guldklubbens stadgeenliga aktiviteter.