En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco headquarters in Stockholm

En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco headquarters in Stockholm

En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco headquarters in Stockholm

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur
Stäng

Stadgar

Atlas Copco Guldklubb Sverige

Ändamål

Guldklubbens ändamål är:

  • att stärka känslan av samhörighet med och inom Atlas Copco Gruppen bland anställda och pensionärer vid Atlas Copco bolagen i Sverige; och
  • medverka till ökade personliga kontakter och fastare vänskapsband mellan medlemmarna i Guldklubben.

Styrelse

Atlas Copco Guldklubb leds av en styrelse med sju (7) ledamöter. Två (2) ledamöter, och bland dem ordföranden, utses av Atlas Copco AB. Fyra (4) ledamöter utses av personal - organisationerna. Av dessa fyra (4), som skall uppfylla de formella kraven på medlemskap, utses två (2) vardera av tjänstemanna- respektive verkstadsklubbarna. Av personalorganisationernas ledamöter skall om möjligt någon vara pensionär. Den sjunde ledamoten är sekreteraren och som skall utses av styrelsen. Styrelseledamot utses för två (2) år i taget. Styrelseledamot kan kvarstå i styrelsen till och med det år som är tio (10) år efter rätt att kvarstå i anställning enligt gällande lag om anställningsskydd.

Medlemskap

1. Vilka är berättigade till medlemskap?

a) Anställda och pensionärer vid Atlas Copco Gruppens svenska bolag som har tjänstgjort minst tjugofem (25) år, under en eller flera perioder, vid ett eller fler företag inom Atlas Copco Gruppen.

b) Anställda som utsänts från ett Atlas Copco bolag i Sverige och som uppfyller kravet på minst tjugofem (25) års tjänstgöring enligt ovan, men som temporärt tjänstgör vid ett av Atlas Copco Gruppens bolag utomlands enligt ett särskilt anställningsavtal.

c) En nuvarande eller tidigare Atlas Copco anställd eller en pensionerad Atlas Copco anställd som av en enig Guldklubbsstyrelse ansetts särskild välmeriterad och av det skälet kommer att kallas som medlem och erhålla Guldnålen, trots att kravet på minst tjugofem (25) års tjänstgöring enligt ovan inte är uppfyllt. Koncernchefen skall godkänna förslag från styrelsen enligt denna punkt.

d) Koncernchefen kan också, på eget initiativ, förläna Guldnålen till en välförtjänt person med en stark anknytning till Atlas Copco Gruppen även om personen inte uppfyller kravet på anställning. En sådan förläning skall noteras av Guldklubbens styrelse, men förläningen berättigar inte till medlemskap i klubben om inte Guldklubbens styrelse enhälligt fattar det beslutet.

2. När erhålls medlemskap?

Det år anställd vid Atlas Copco bolag i Sverige tjänstgjort minst tjugofem (25) år, under en eller flera perioder, vid ett eller fler företag inom Atlas Copco Gruppen skall den anställde före utgången av samma kalenderår kallas av styrelsen som medlem i Guldklubben.

Medlemskap i Guldklubben för anställda i bolag som inlemmats i Atlas Copco Gruppen erhålls först sedan bolaget tillhört Gruppen under fem (5) år.

3. Medlemskap upphör

Om medlems anställning inom Atlas Copco Gruppen upphör av annan anledning än lag- eller avtalsenlig pensionering upphör även medlemskapet i Guldklubben.

4. Uteslutning

Medlem som motarbetar klubbens ändamål kan av en enig styrelse uteslutas ur klubben.

Medlemsmatrikel

Medlemsmatrikeln skall genom styrelsens försorg årligen sammanställas och tillställas medlemmarna

Årlig sammankomst

Styrelsen skall kalla nya Guldklubbsmedlemmar till en årssammankomst då förtjänsttecken och guldklocka överlämnas till de nya medlemmarna. För denna sammankomst skall det finnas ett lämpligt program. Till årssammankomsten skall även ett antal personer som redan är medlemmar inbjudas. Styrelsen kan också ta initiativet till ytterligare sammankomster.

Finansiering

De svenska Atlas Copco bolagen skall genom anslag finansiera Guldklubbens stadgeenliga aktiviteter.

Stadgar

explainer icon