Beräkning och mätning av luftbehovet - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Beräkning och mätning av luftbehovet

Compressors Dimensioning Compressed Air Wiki Compressor Installations

Det nominella tryckluftsbehovet bestäms av de enskilda luftförbrukarna. Detta beräknas som summan av luftförbrukningen för samtliga verktyg, maskiner och processer som ska anslutas, med hänsyn tagen till den erfarenhetsmässiga utnyttjandegraden. Dessutom måste tillägg för läckage, slitage och framtida förändringar i luftbehovet göras.

Hur beräknas luftbehovet?

En enkel metod för att uppskatta nuvarande och framtida luftbehov är att sammanställa luftbehovet för ansluten utrustning och utnyttjandegraden. För en sådan beräkning krävs en lista över maskinerna och deras respektive luftförbrukning och förväntade utnyttjandegrad. Om data för luftförbrukningen eller utnyttjandegraden inte finns tillgänglig kan schablonvärden användas. Utnyttjandegraden för verktyg kan vara svår att uppskatta och därför bör de beräknade värdena jämföras med uppmätt förbrukning i liknande applikationer. Exempelvis när stora luftförbrukare som slipmaskiner och blästermaskiner använd är de oftast i kontinuerlig drift under längre perioder trots en låg total utnyttjandegrad. Detta motsvarar därför egentligen inte intermittent drift och det är därför nödvändigt att uppskatta hur många maskiner som kommer att användas samtidigt för att kunna bedöma den totala maximala luftförbrukningen. Kompressorkapaciteten bestäms i första hand av det totala nominella tryckluftsbehovet. Kompressorns fritt avgivna luftmängd (FAD) ska kunna täcka denna förbrukning. Beräknad reservkapacitet bestäms primärt av kostnaden för produktionsbortfall till följd av eventuellt tryckluftsbortfall. Antal kompressorer och deras inbördes storlek bestäms främst av önskad flexibilitet, styrsystem och energieffektivitet. I installationer där tryckluftsförsörjningen av kostnadsskäl hanteras av en ensam kompressor kan systemet förberedas för snabb anslutning av en portabel kompressor i samband med servicearbeten. En äldre kompressor som står som reserv kan användas som billig reservkraft.

Hur mäts luftbehovet?

Uppmätning av luftbehov, kompressorer
En driftanalys belyser viktiga faktorer kring tryckluftsbehovet och utgör grunden för en bedömning av hur den optimala mängden tryckluft ska produceras. De flesta industriföretag utvecklas kontinuerligt, vilket medför att även tryckluftsbehovet förändras. Därför är det viktigt att tryckluftsförsörjningen är baserad på rådande behov, samtidigt som marginal för att täcka en framtida expansion byggs in i anläggningen. En driftanalys innebär uppmätning av driftdata, eventuellt kompletterad med en besiktning av en befintlig tryckluftsanläggning över en lämplig tidsperiod. För att en relevant bild ska erhållas bör analysen omfatta minst en veckas drift och mätperioden bör väljas med omsorg så att den kan används som ett typfall. Den data som lagras ger även möjlighet att simulera olika åtgärder och förändringar i kompressorns drift och analysera betydelsen för anläggningens totalekonomi. Även faktorer som pålastningstid och avlastningstid har betydelse för den samlade bedömningen av kompressorns drift. De ger underlag för att bedöma belastningsgraden och tryckluftsbehovet, fördelat över dygnet eller arbetsveckan. Belastningsgraden kan alltså inte avläsas enbart på kompressorns gångtidmätare.En driftanalys ger också besked om potentialen för energiåtervinning. Ofta kan mer än 90 % av den tillförda energin återvinnas. Dessutom kan analysen ge besked om dimensioneringen och driftsätt för anläggningen. Exempelvis kan arbetstrycket ofta reduceras under vissa tider och styrsystemet kan modifieras för att bättre kunna anpassa kompressordriften till förändringar i produktionen. Det är även viktigt att man kontrollerar om läckage förekommer. Om behovet av tryckluft under nätter och helger är lågt, bör du överväga om det kan betala sig att installera en mindre kompressor för detta behov.

Läs mer nedan om olika aspekter gällande dimensionering av kompressoranläggningar.

Centralisering eller decentralisering?
Centralisering eller decentralisering?
Läs mer om centralisering och decentralisering av en kompressoranläggning
 
Läs mer om centralisering och decentralisering av en kompressoranläggning
Läs mer om centralisering och decentralisering av en kompressoranläggning
Dimensionering för höga höjder
Dimensionering för höga höjder
Läs mer om dimensionering av en kompressoranläggning och vilken påverkan högre höjder har.
 
Läs mer om dimensionering av en kompressoranläggning och vilken påverkan högre höjder har.
Läs mer om dimensionering av en kompressoranläggning och vilken påverkan högre höjder har.
Beräkning av arbetstrycket
Beräkning av arbetstrycket
Läs mer om kompressorns arbetstryck och hur det beräknas.
 
Läs mer om kompressorns arbetstryck och hur det beräknas.
Läs mer om kompressorns arbetstryck och hur det beräknas.

Relaterade artiklar

how to install a compressor?

Installing a Compressor

Installing a compressor system is easier than it used to be. There are still a few things to keep in mind though, most importantly where to place the compressor and how to organise the room around the compressor. Learn more here.

an illustration about regulation and control for the atlas copco wiki.

Reglering av luftflöde

Det finns olika sätt att behandla tryckluft och olika verktyg som används i dessa processer. Här kan du läsa mer om processen för reglering av tryckluftens flöde.